A A A
The size of the font and graphics can be changed as follows : Hold down the Ctrl key and press the + or - key. Using Ctrl and 0 ( zero ) you can reset the font size back to default.
Contact 030 123 456 789

Tannenhof Berlin-Brandenburg

O nas

Tannenhof Berlin-Brandenburg jest organizacją poŜytku publicznego załoŜoną w 1979 roku. Działa ona od lat 80-ych w Berlinie i od roku 1991 w Brandenburgii na róŜnych polach realizując motto „Powroty z uzaleŜnienia oraz pomoc dla dzieci i młodzieŜy“. Stowarzyszenie rozwinęło się przez lata, stając się nowoczesnym usługodawcą społecznym z rozległą siecią instytucji, w których zatrudnionych jest dzisiaj ponad 200 pracowników.

Nasza oferta obejmuje 470 miejsc terapeutycznych, miejsc opieki, kształcenia i szkolenia. Uzupełniają ją usługi doradztwa i projekty prewencyjne. Co roku wykonuje się ponadto ok. 4100 terapii ambulatoryjnych w Berlinie oraz ok. 4900 w Brandenburgii.

Wszystkie instytucje pomocy w uzaleŜnieniach kierowane są przez lekarzy od momentu ich powstania i uznawane przez Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe (Deutsche Rentenversicherung) jako medyczna rehabilitacja uzaleŜnień. Usługi pomocy w wyjściu z uzaleŜnienia zostały przez lata rozbudowane i uzupełnione. Dzięki temu oferta została poszerzona o przyjmowanie dzieci uzaleŜnionych rodziców, szkołę Tannenhof, umoŜliwiającą uzupełnienie nieukończonej edukacji, grupy dzienne dla dzieci wymagających szczególnej opieki pedagogicznej, kształcenie zawodowe, doradztwo w zakresie uzaleŜnień i projekty prewencyjne dotyczące uzaleŜnień.

Ścisła współpraca wewnętrzna i zewnętrzna jest jedną z podstawowych zasad działania naszej instytucji. UmoŜliwia ona zapewnienie optymalnej sieci opieki nad osobami uzaleŜnionymi oraz dziećmi i młodzieŜą potrzebującymi pomocy.

Kompleksowe zrozumienie i pozytywny stosunek wobec kaŜdego człowieka, który szuka u nas pomocy, są czymś oczywistym w ramach terapii i doradztwa w stowarzyszeniu Tannenhof Berlin-Brandenburg Stanowią one podstawę działania słuŜącą leczeniu, trwałej poprawie stanu zdrowia i stabilizacji relacji społecznych ludzi szukających pomocy, a tym samym ich udanej reintegracji.

Kontrola jakosci

Do zarzadzania kontroli jakosci powolana jest jedna osoba. Kontrola jakosci zapewnia jednolita strukture i przejrzystosc we wszystkich placowkach oraz definiuje ich procedury i odpowiedzialnosci.

Po tym jak w 2006 roku osiagniety zostal certyfikat jakosci DQS, jest Tannenhof corocznie testowany wedlug regol DIN EN ISO 9001 i uznawany.

Nasze drzwi stoja dla panstwa otworem-jestesmy zawsze chetni do wymiany wiedzy i doswiadczen oraz proponujemy panstwu odwiedziny w naszych osrodkach.

Cieszymy sie na wzajemna wymiane doswiadcz